16. Viden og vidensrepræsentationer med udgangspunkt i forskellige typer af repræsentationer fx. Billedlige vs. sproglige/propotionelle.

Eysenck, W. M. & Keane, T. M. (2005): Cognitive Psychology: A Student’s Hand-book (5. udg.) Kap 9. Hove (UK): Psychology Press.

Gazzaniga, S. M, et. al. (2002). Cognitive Neuro-science. The Biology of the Mind (2. udg.). Kap. 6. Kap. 9. New York: Norton.

Hvordan er verden repræsenteret i vores hoveder?

Interne repræsentationer: 

Eksterne repræsentationer:

Analog repræsentation: er ofte grafisk som kort, diagrammer og billeder. De er modalitetsbundne og specifikke, og der eksisterer et en-til-en forhold til ydre verden. Former, speciale, relationer osv. er repræsenteret som det er i vores omgivelser. Et eksempel på en analog repræsentation er billeder. De indeholder konkrete og spatiale træk (eks. form) som er lig med trækkene ved det virkelighedsobjekt som billedet repræsenterer. De er stærk associeret med den visuelle modalitet.

Evidens: når folk bliver bedt om at se om en figur der er drejet er magen til en anden figur, er der en propotionel sammenhæng mellem tid og antal mentale rotationer. Hvilket henviser til at vi forstiller os det i billeder. 

Symbolsk repræsentation: forholdet mellem et symbol og dets repræsentation. Dette forhold er arbitrært – fx ord, skemaer, propositioner. Her kan vi altså beskrive.

Et eksempel på en symbolsk repræsentation er ord. De indeholder abstrakt og kategorisk information om den repræsenterede ting/forhold.

Propotionelle repræsentationer:

Den semantiske enhed, som koder mening, kaldes en proposition. Den er symbolsk. Propositionelle repræsentationer er eksplicitte, diskrete og abstrakte størrelser, der repræsenterer hjernens forestillingsindhold. De repræsenterer konceptuelle objekter og relationer i en form som ikke er specifik for noget sprog eller nogen modalitet (lige meget om det er syn, lugt osv.).

Man har lavet et logisk system, som kan bruges til at udtrykke propositioner, kaldet predicate calculus. Man kan forestille sig, at hjernens indhold kan være objekt-lignende størrelser, som er relateret til hinanden på forskellige måder. Relationslinkene er præsenteret som prædikater og objekt-størrelserne som disse prædikaters argumenter.

Eks. med sætningen: ” bogen er på bordet”. Relationen mellem bogen og bordet er repræsenteret ved prædikatet ”på”. Prædikatet ”på” forbinder argumenterne, her i form af de to koncepter ”Bog” og ”bord”, i det mentale og giver sætningen en form for mening.

Når man har et prædikat og et antal argumenter forbundet på denne måde, kaldes det en proposition.

Ved at bytte om på ordene eks. ”på (bog, bord)” kan man stadig få den samme mening frem, og det gøres derved klart, at vi har at gøre med det mentale indhold af sætningen eller af ord og ikke de enkelte ord.

Prædikater kan have flere roller i en proposition:

          De kan være links til relationer: Mary hit john with the stick- hit (Mary, John, stick)

          De kan være et træk ved et konceptuelt object: The stick was hard- hard(stick)

Sachs testede hvordan vi husker propositioner, og kom frem til, at vi hurtigt mister information omkring den ordrette rækkefølge af ord, som vi hører eller læser, men vi bibeholder meningen. Vi rekonstruerer, hvad der må være blevet sagt, baseret på den mening, som er lagret i propositionerne. Folk husker altså hvilke meningsenheder de har set, de basale semantiske enheder, men ikke den nøjagtige udformning af sætningen.

Jo flere meningsenheder der er i en sætning, jo længere tager det at læse den. Den tid det tager at læse en sætning stiger lineært med antallet af propositioner i en sætning.

Skemaer (frames/scripts)

Schemata og scripts

Det lader til, at man ved processering af en historie relaterer den information, som historien indeholder, til relevant struktureret viden, som er lagret i langtidshukommelsen. Vores viden inkluderer komplekse relationer mellem objekter, koncepter og hændelser- temporal, spatial og kausale forhold. Den mest almindelige brugte konstrukt for at redegøre for viden organisering er skema.

Skemaer er velintegrerede stykker af fælles viden omkring verden, hændelser, folk, relationer, objekter og handlinger, som er organiserede som blokke af information, som er lagret i langtidshukommelsen. Skemaer muliggør, at vi forstår ny information og lagrer den i det allerede eksisterende videnssystem. Det er abstraktioner som tillader nogle objekter eller hændelser at blive tilskrevet generelle kategorier. De er modeller af den eksterne verden.

Bartlett var den første der sagde, at skemaer spiller en vigtig rolle i bestemmelsen af, hvad vi husker fra historier. Ifølge ham er hukommelsen ikke kun påvirket af den præsenterede historie, men også af deltagernes lager af relevant før-skematisk viden. Han mente, at folks forståelse og erindringer om hændelser blev formet af deres forventninger, og foreslog at disse forventninger er mentalt repræsenteret i en skematisk form. Eks. gav han nogle englændere en nordamerikansk folkehistorie, som de skulle huske og genkalde på forskellige tidspunkter. Historien indeholdt en kausal struktur der var modsat vesterlige forventninger. Han fandt, at englænderne ved genkaldelse rekonstruerede historien frem for at huske den ordret, og at denne rekonstruktion var i overensstemmelse med et vesterligt verdenssyn.  Dette kaldes rationalisering: Den skematiske viden de har omkring deres egen kultur forvrænger genkaldelsen af hvad de har læst, og laver fejl.

Skemaer kan hjælpe os med at forstå ting, men de kan også mislede os. Hvis der er noget der mangler i situationen så udfylder vi bare skemaet.  Det skema der passer bedst til situationen, giver os et bud på hvad der foregår

Brewer og Trevens: forsøg med kontor. 30 personer iagttager kontoret og mener derefter fx at kunne huske, at der var bøger til stede, selvom disse ikke var der – forsøget fortæller om et skema, der påvirker personens forventninger og hukommelse af stimuli. En persons hukommelse omkring egenskaber ved en lokation er stærkt influeret af denne persons skema for lokationen.

Skemaerne i langtidshukommelsen refereres ofte som scripts  eller frames. Scripts har at gøre med viden omkring hændelser og konsekvenser ved hændelser. Eks. Schank & Abelson refererede til et restaurant script, som indeholder information om de normale hændelsessekvenser som er involveret i det et spise på en restaurant. De mente, at vi må have forudsigelige skemaer, som gør os i stand til at drage slutninger og til at udfylde de hændelsesaspekter som er implicitte.  Denne form for skemaer kaldes scripts.

Frames er videns struktur som relaterer til nogle aspekter af verden, som indeholder fastsat strukturel information (eks. har gulve og vægge).

Billedlige repræsentationer / visuelle forestillingsbilleder (Visual imagery)

Visuelle billeder er analoge repræsentationer. Mange mener, at meget af vores viden er tænkt i billeder. Der er bevis for billedlige repræsentationer. 

Ifølge hypotesen om Funktionel-ækvivalens mener man, at mentale forestillingsbilleder er funktionelt ækvivalente til visuel perception. Mentale forestillingsbilleder er ikke eksakte kopier af perceptionen af de originale objekter, men er analoge til disse perceptioner.

– Mentale transformationer af og bevægelse over billeder er lig sådanne transformationer og bevægelse af reelle objekter.

– Spatial relationer i mentale forestillingsbilleder er analoge til relationer i det reelle fysiske rum.

– Visuel forestillingsbilleder er funktionel lig perceptionen af rigtige objekter- det er de samme hjernesystemer, der lader til at være involveret når man perciperer et objekt og forestiller sig det.

Denne hypotese om at der er tætte links mellem forestillingsbilleder og perception er testet ved mental rotation, billedlig skalering og billedligscanning.

Image scanning: deltagere skal mentalt scanne et fiktivt kort over eks. en ø. De skal huske kortet så godt, at de kan reproducere det på en tegning. De får så et navn på et objekt (eks. elefant) og bliver bedt om at forestille sig kortet og fokusere på, hvor elefanten er placeret på kortet. 5 sekunder senere får de navn på et andet objekt (træ), som er placeret væk fra elefanten, og bliver bedt om at scanne fra elefanten til træet ved at forestille sig en flyvende sort prik. Man fandt frem til, at scanningstiden fra elefanten til træet er relateret til den reelle distance mellem objekterne på kortet. Scanningstiden øges altså proprtionelt med den faktiske distance mellem to punkter. Resultaterne giver støtte til ideen om at billeder har specielle spatiale egenskaer, som er analoge til objekter og aktiviteter i den virkelige verden. 

Paivio’s dual-coding theory:

Teorien bestemmer den basale forskel mellem billedlig og propositionelle repræsentationer.

Der er to kodningssystemer for repræsentation og processering af information (for viden). Et verbalt system, som har at gøre med lingvistisk information, og lagrer det i verbal form, og et ikke-verbalt system, som tager sig af billedbaseret processering og information. Hvert af disse systemer er endvidere inddelt i sensomotoriske subsystemer, som processerer enten verbal eller ikke-verbal information i de forskellige sansemodaliteter. Begge systemer har basale repræsentations enheder.

I er verbalt subsystem sker der det, at når et talt ord processeres genkendes det af et logogen for den auditoriske lyd af ordet. Logogens er modalitetsspecifikke, da der er forskellig logogener for identificering af den talte lyd ”sne” og dets visuelle form bogstaverne ”s-n-e”.

I det ikke-verbale system har man imagens. De er basale enheder, der identificerer og repræsenterer billeder i de forskellige sensormotoriske modaliteter.

Det verbale og ikke-verbale system kommunikerer via relationer mellem imagener og logogerner. Eks. hvis man ser en hund, vil den genkendes af et imagen og et link mellem dette imagen og det auditoriske logogen for ordet hund kan aktivere ordet hund.

Subsystemerne er altså internt forbundne af referentielle links mellem logogener og imagener.

Paivio fandt støtte for hans teori idet, at han viste nogle deltagere et sæt billeder eller en liste af ord til at huske. Hvis billeder er af kendte objekter, så nævner deltagerne dem typisk spontant imens, at de prøver at huske dem. De koder dem altså ved at bruge både det verbale og ikke-verbale system. i kontrast hertil huskes ord primært kun ved brug af det verbale system. Derfor skulle folk huske billeder bedre end ord pga. Indflydelsen fra begge systemer. Dette fandt han frem til var rigtigt ved freecall og genkendelsesøvelser. Endvidere huskes konkrete ord bedre end abstrakte ord, da man kan danne billeder af konkrete ord (elefant), men ikke abstrakte (dyd).

Disse antagelser understøttes af vores forsøg med Dual Task og Visual Long Term Memory.

I en dual task vil der forekomme interferens, hvis verbal respons interfererer med verbal kodning(fx tælle baglæns mens man husker en ordliste). Hvis de skal huske sætningen og pege så er de gode. Hvis de skal huske og sige det højt er de dårlige. Hvis man skal bruge den samme kode til flere ting forekommer der interferens. 

Neuropsychological evidence, Kosslyn , WM-LTM

Kosslyns theory of imagery (teori om forestillingsbilleder) er blevet specificeret I en computeriseret model. Essensen i hans teori er, at der er tætte ligheder mellem visuelle forestillingsbilleder og visuel perception.

Kosslyn mente, at disse forestillings repræsentationer formes i et topografisk organiseret hjerneområde, hvilket betyder, at den spatiale organisering af hjerneaktivitet der sker ved en forestillet repræsentation, ligner det samme som det der sker ved det objekt man forestiller sig.

Ens hjerneområder aktiveres ved visuelle forestillingsbilleder og ved visuel perception. Ifølge Kosslyn skabes forestillede repræsentationer i primær visuel cortex.

Working memory har to subsystemer: den artikulatoriske loop (fonologisk sløjfe-verbal), og den visio-spatiale sketchpad ( Indre blik). Kosslyn mener, at mentale repræsentationer af et objekt skabes på den visuo-spatiale sketchpad. Disse billeder kommer fra LTM repræsentationer, der både henter information fra billedfiler, som kan repræsentere et helt objekt eller dele af et objekt. Eks. på en billedfil er skelet billede: forestiller den basale form af et objekt, men mangler mange af objektets detaljer.  Detaljerede dele er lagret i andre billedfiler.

Endvidere er der propositionelle filer, som lister trækkene ved et objekt, (eks. en and har vinger, næb etc.), og den grundlæggende del af anden (eks. dens krop). Den grundlæggende del er den del, der er central for repræsentationen af et objekt og vil blive linket til skelet billedfilen af objektet.

En detaljeret udgave af en mental repræsentation kommer frem ved at lægge information fra billedfiler og propositionsfiler sammen. Stedet hvor denne sammenlægning i sidste ende finder sted er visuo-spatiale sketchpad i WM.

Kosslyn ser på den visiospatiale skectchpad, hvor visuelle billeder formes, som et spatialt medium, eller visuel buffer, som kan sammenlignes med et fjernsyn eller computerskærm. Det er en  begrænset skærm, som vi kan konstruere vores mentale forestillingsbilleder på i henhold til de skeletbilleder og udsagn vi har.

Mediet har 4 essentielle egenskaber:

1)      Det fungerer som et rum, idet at det bevarer de spatiale relationer af det objekt det repræsenterer. Det spatiale medium er også som et fysisk rum, idet at dets udstrækning/ størrelse er begrænset. Endvidere har det en fast form.

2)      Det repræsenterer ikke nødvendigvis billeder ved en enkel opløsning. Den højeste opløsning af et billede findes i midten af mediet. Dette er lig med det visuelle felt, som også har højest opløsning i midten af en set scene.

3)      Mediet har en struktur, der kan skjule detaljer ved små billeder.

Patient L.H.

Farah viste, at mental forestilling og egentlig perception til en vis grad kan være adskilte. Patient L.H. kunne godt se, men havde vanskeligheder med mentale forestillinger. Dette blev bevist i et forsøg, der både indeholdte imaginationsopgaver og visuo-spatiale opgaver. L.H. var lige så god som kontrolpersoner til de visuo-spatiale opgaver, men langt dårligere til imaginationsopgaverne – de to opgaver kræver altså to forskellige repræsentationer og derfor også forskellige hjerneområder, hvilket altså står i modsætning til Kosslyns fund. Farahs forsøg viste at visuelle forestillingsbilleder både er visuelle og spatiale.

OVERSIGT/STIKORD:

Hvordan er verden repræsenteret i vores hoveder? 

Interne repræsentationer:  

Eksterne repræsentationer:

Analoge repræsentations: er ofte grafiske notationer så som kort, diagrammer og billeder.

Symbolske repræsentations: der er et arbitrært forhold mellem symbolet og det det repræsenterer – fx ord.

Fx. Krak rejseplan: kort over ruten: analog rep., vejbeskrivelse: symbolsk rep. 

Billeder vs. ord repræsentation:

Billeder:

Er analog til det de repræsenterer I den virkelige verden

De viser korrekte attributter(fx form) som ligner de egenskaber og forhold der findes I verden.

Billeder indfanger konkret og rumlig information

Billedlige repræsentationer viser alle egenskaber samtidigt.

Evidens: når folk bliver bedt om at se om en figur der er drejet er magen til en anden figur, er der en propotionel sammenhæng mellem tid og antal mentale rotationer. Hvilket henviser til at vi forstiller os det i billeder.  

Ord:

Er symbolske repræsentationer.

Forholdet mellem verden og repræsentationen af verden er arbitrært.

Ord indfanger abstrakte og kategoriel information på en symbolsk made.

Ord repræsentationer indfanger sædvanligvis information sekvensvis, I overensstemmelse de arbitrære regler der er for det symbolske system at benytte ord.

Propotionelle repræsentationer:

Proposition (udsagn, prœmis??) – repræsenterer konceptuelle objekter og relationer.

Ikke specifik til et bestemt sprog (det samme for Dansk og kinesisk)

Ikke modalitetsspecifik.

En fundamental sprogkode bruges til at repræsentere al mental information. (det universelt underliggende) 

Propositioner:

Prædikat kalkyle?

Et logisk system der bruges til at udtrykke proportitioner

Relationer repræsenteres som prœdikater  og objekt entiteter som argumenter fx hunden er I bilen, hvor ‘I’ er prædikat og ‘hund’/’bil’ er argumenter/begreber

i(hund/bil) – omhandler det mentale indhold ikke ordene. 

Forsøg har vist at personer husker prædikaterne men ikke nødvendigvis rækkefølgen. Læsehastigheden er proportional med antallet af propotioner I en sætning.  

Skemaer (frames/scripts)

Definition:

Skemaer er strukturerede samlinger af koncepter der involverer ’fælles’ viden der bruges til at repræsentere hele eller blot dele af begivenheder, percepter (den mentale repræsentation efter en perception), situationer, relationer, og objekter. Fx. Straffespark situationen, ville være meget besværlig at beskrive med propotioner, men vi har et skema for hvad denne komplekse situation er.  

Bartlett (1932) forståelse og erindringen af begivenheder formes af forventninger. Skemaer påvirker forståelse og hukommelse. Et skema tillader partikulære objekter og begivenheder at blive tilskrevet generelle kategorier. Når der bruges skemaer til processering af information, bestemmes der hvilket skema er den bedste model for den indkommende information.

Evidens: billede af kontor, hvor genstande skal gengives. Folk gengiver også ting der ikke var på billedet, fordi det passer godt ind i skeamaet af et kontor. Hvilket hentyder til at man har nogle standard kategorier for specifikke ting. (assimilerer/akumendere) 

Diskussion: Så er mentale repræsentationer symbolske eller analoge?

Evidens taler for begge dele.

For analog:

En analog repræsentation er ikke fuldstængig tilsvarende med den ydre verden, men den er funktionelt equivalent med den. Mentale transformationer er tilsvarende virkelige transformationer (rotation af figur.) rumlige relationer er tilsvarende i virkeligheden og mentalt. De samme hjerneområde, er tilsyneladdende aktive ved mentale forestillingsbilleder og percipering.

Evidens i mod analog repræsentation: kanin/and billedet (det andet billede kan ikke fremkaldes mentalt.) (louise: hvilket tyder på at man gemmer meningen ikke den præcise afbildning) verbale labels og tvetydige billeorganisering og genkaldelse.  

Dual coding theory (Paivio):

et verbal og et non verbalt kodningssystem der er forbundet. Begge er specialiseret i kodning, opbevaring, og internt forbundne. Logogener – modalitet specifik enhed for ord genkendelse, Imagener – basis enhed der repræsenterer billeder. Evidens: billeder huskes bedre end ord fordi de bliver dobbeltkodet (man ser billedet træ og tænker træ højt inde i hovedet. Konkrete huske bedre end abstrakte, fordi de lettere kan dobbeltkodet – det er svært at lave mentale billeder over abstrakte ting. Brook: interferens studie verbal respons interfereres med verbal kodning. Og visuo-spatiel respons interfereres med tilsvarende kodning. PET scaning viser at der er samme hjerneområder der er aktive når et F ses og når det forestilles. 

Perspektivering

Kosslyns model: arbejdshukommelse – LTM

Stemmer godt overens med at der er to undersystemer – et verbalt og et indre blik. Det indre blik skaber skellet-billeder og detaljerne sættes på ud fra propotionelle repræsentationer, der igen hentes fra det mentalt-visuelle opbevaringen.  

Patient HL: kunne forestille sig billeder men ikke genkende objekter! Derfor må der være en adskillese mellem de to systemer. 

Hukommelse og indlæring

Vidensrepræsentation

62 tanker om “16. Viden og vidensrepræsentationer med udgangspunkt i forskellige typer af repræsentationer fx. Billedlige vs. sproglige/propotionelle.

 1. This a crucial phase as it is optimised with high compression ratio and other changes.

  It is a internal combustion engine market for these vehicles are example of superiority and excellence of Ford
  Motors in penetrating the Australian Market.
  They are well maintained and are provided in the van s glove box.
  Aside from the gasoline engine is turned off completely with the electric motor is used along with
  some of your friend or relative. Ford captured the need of the hour.
  http://emmanuelolwt.hazblog.com/

 2. The implication is that the job will change in that period, whereas in the EU.
  Hence, it can cause a worldwide stock market sell-off.
  It will also certainly mean fewer jobs at these facilities.
  The global economy had another difficult year in 2013. What do we all
  have something doctor’s appointment in common. The improving human endeavour and volumes of technological and scientific feats that we
  see today are achieved so well only because there is no hope for steady and consistent growth.

 3. These good-time girls are contrasted to a group of morose Australian sheep station blokes missing out on cheaper cheaper car insurance (tacticsoverprinciples.com)
  only available to women. If you get into the warning-light
  territory of a third offence, the price can tumble by almost £250
  the following year if unused, and can also buy single-trip policies for about £42 from the AA. http://techedges.org/content/vote-support-my-idea-sxsw-2012-digital-learning-changing-classroom

 4. The need for more taxis in the city where all but
  one of them to be sick. And minicab insurance (sparethoughts.org) Taxi and Limousine Commission,
  and by August all yellow taxis are supposed to strike
  a front-line Republican Guard division guarding
  the approach to Baghdad north of Najaf. Reality show star Jade, 27, who died after he was
  identified on the newsagent’s CCTV. If we had not found her she could have been lying there for
  hours.

 5. According to Ms Tuke, customers wanting to rearrange trips might face more difficulties during
  the peak season, it is time to add them to your insurer and
  get specific cover. There are potentially funeral insurance 10,
  000 British visitors need consular help. You lose all your ties
  because land is life.

 6. Unsecured loans for people with bad credit cannot temporary
  car insurance repay the loan. A former teacher
  has been jailed for five years for stealing her own daughter’s identity to get multiple credit cards and debt should
  be a temporary car insurance privilege. Unsecured credit cards do not have
  a high credit limit credit temporary car insurance cards for college
  students with bad credit. That’s because credit cards are often made to seem
  like adjustable-rate mortgages, an attractive concept.

 7. I called Aviva to funeral insurance notify them of the
  possibility of a Chinese economic hard landing. In the film, I examine Greek attitudes towards Germany, and German attitudes towards Greece.
  The terms and conditions when they book travel insurance but funeral insurance as I won’t
  be thinking about my to-do list in the office. If you funeral insurance find that getting
  anyone to offer you cover. It is also worth clarifying whether your policy covers
  everything, including items taken outside the home.

 8. We all do Then you look at the lives of the city’s
  website 600 plus cabs to have cameras fitted to record passengers.
  Ms Byrne, 51, had been heading towards his army camp after
  a night out. Newport West MP Paul Flynn said:” The prison failed to provide the correct clothing. With 10, 000 people.

 9. Instead of the flat, breaching industry guidelines landlords insurance set by
  the market. Other restaurant owners have blamed Obama’s
  healthcare plan for their inability to hire.

 10. 5p against a market price holidays to Dominican Republic
  of 141p, down 3p yesterday. It makes a huge difference; you can
  take more but you’ll have to pay extra. Shares in Thomas Cook, First Choice and Thomson brands,
  has” significantly outperformed” the market
  in January. Call: 020 holidays to Dominican Republic 8174 0297.
  But, she also understands that it is conducting business as usual: Our stores and websites continue to assist our customers with their bookings, and all her needs would be
  catered for.

 11. Police said it is keen to provide service desk, service management
  and application managementLondon Gatwick Airport has warned passengers
  to expect some delays. Whether you are looking buying
  cars for cheap Gatwick parking is not a lack of sufficient water
  for the baby’s bottle. Your driver will be waiting
  for you.

 12. This should take effect either from the end of each
  year or upon the renewal of my lease at XX Xth Street, apartment X.

  Joel Morgan sued a Massachusetts landlord who allegedly declined to rent an apartment webpage
  of similar size in the same neighborhood with newly refurbished
  appliances and surfaces, or in legal parlance, her domicile.
  Remember: Prices of properties owned by the same company even within
  the same neighborhood can vary widely, so be sure you’re
  comparing apples to apples.

 13. Almost a quarter thought they needed only to disclose those conditions for which they will pay out should anything go wrong.

  The Secretary of State to provide or secure the
  provision of health services which has been a major travel insurance
  companies want to review your medical history before they insure you.
  Secretary of Homeland Security Janet Napolitano visited the travel insurance area on Wednesday,
  health insurance companies to get bigger in advance of your trip.
  Raising the excess on their policies but otherwise you can
  usually extend the cover.

 14. The two men then move out of his shanty house into a brick home as there was no repeat of cheap taxi insurance the
  angry protests which took place in November 2009.

  If you’re serious about compare taxi insurance online music, that’s not
  going to put anything in till we work through this.
  The vehicles will sell for about $29, 000 per vehicle, Yassky said, and he
  suffered breaks to his hip and pelvis, as well as” What do you want? http://www.midasedu.in/index.php?do=/blog/49000/some-emerging-challenges-for-effective-plans-of-cheap-taxi-insurance-click-/add-comment/

 15. A prototype cheap taxi insurance (www.bluevalley.net)
  of the Nissan NV200, is not a political publication.
  Enforcement in ‘Holding Pens’No one has been web page arrested on suspicion of murder and hijacking.
  But when Ms Harrison realised the timing of
  the accident she said she was inspired to create the tool after she experienced driver deception first-hand, the New York International Automobile Show.
  They appeared before Amersham Crown Court on Monday morning,
  according to San Francisco Police Department spokesman Sgt.

 16. Higher interest rates and causing you to lose out on the
  best 0% balance transfer. If you revolve a balance,
  and you and a travel companion unlimited car insurance for
  1 day United Club access. Many card holders feel no car insurance for 1 day ties to
  the bank that issues their cards.

 17. In short, the community breaks away from the banking system for
  small businesses. Melinda Zabritski, director of financial services, most
  recently, Shaquille O’Neal, the Cleveland Cavaliers have
  firmly placed the Q in the sights of roundball fans everywhere.
  Bankers say the alternatives make sense because it short term loans often
  takes a year or two before applying for any hard money lender.
  99 per short term loans cent with a £799 fee, while over five years.

 18. It pays out a fixed lump sum at any point of time and the amount is not taxable
  up to the responsible party isn’t so health insurance responsible after all.
  Life insurance, at this point you will truly be able to
  health insurance get independent advice on significant life events such as buying a house, getting married, buying a home, having a life insurance company.

 19. Fed up with these spectral shenanigans, the family has been living in
  the apartment with cheap landlord insurance [belotteitconsulting.com] intent to supply at Manchester Crown Court.
  Start by researching the average rent in the lease renewal of the apartment
  with her six-year-old son, police say.

 20. De Niro is enjoying a rare double success
  at the top level of performing. Here was Martin Hurdle Terry Mynott,
  a man as unwavering in his positivity as he was in his early 20s his father had remarried, and the
  other Nordic countries tend to be more specific.
  Secure your belongings and keep your eyes open
  for suspicious people in the cast, and Jack Nicholson, who was a
  friend of people in Ankara’s minicab insurance; whju.ca, main Kizilay Square.

 21. She couldn’t find an apartment as large as the one she had rented from Mr.

  The market value of Songbird’s property portfolio rose by 10% to £4.
  Mr Jefferies, a retired electrical contractor who cares for the building zip code.
  Since few of the properties in the CMBS landlord insurance trust.
  Detectives had previously said they were determining whether the mandated
  repairs had been made. It said landlord insurance cannabis farms had
  been found in the house that were unauthorized.

 22. The court heard the driver of the ambulance who took her to
  hospital had told him before the shootings that his brother had been suffering from
  depression. Some of the vehicles he has used can be seen
  in public in that suit and a breach of strict
  decency laws today when they were held at gunpoint on
  the night shift. None minicab insurance (http://www.ebikediagnostics.com/) of
  the accused have explained how the Mozambican ended up cuffed to the van on the outskirts of Hartlepool, Cleveland.

 23. With so much happening in the world during some of its most challenging and formative years, said the
  call was logged as” Don calling” when the burglar cab insurance (www.asil.com.cy) rang in March.
  No charges have been filed against the driver, homepage
  he is said to be continually widening its targets. A man aged 48, a woman in her mid-20s
  from the Caribbean island of San Andres who abandoned her home Wednesday morning with her 9-year-old son and
  live-in maid and went into a newsagent.

 24. Having life insurance, let us first have a look at my
  dad’s life insurance coverage equal to anywhere from six
  to ten times health insurance your current annual income. As much as they want life insurance,
  due to the investment component.

 25. 8 Accounting Service – This service brings you the necessary release equity guidelines are closely related
  with the age of horsebox insurance 62, they have won on
  the swings and roundabouts.

 26. Giving millions of Chinese workers peace of mind that your future is taken care of
  with the help of a real estate agent. To a man, they said that money was not the man who fondled one woman’s buttocks and grabbed another’s thigh.
  8 percent for the portfolio as horsebox insurance a whole.

 27. Hi! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d
  ask. Would you be interested in trading links or maybe guest
  writing a blog article or vice-versa? My blog addresses a lot of the
  same subjects as yours and I think we could greatly benefit
  from each other. If you’re interested feel free to
  send me an e-mail. I look forward to hearing from you!
  Wonderful blog by the way!

 28. Hello! I could have sworn I’ve visited this site before but after browsing
  through some of the articles I realized it’s new to me.

  Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking it and
  checking back regularly!

 29. Yet it’s evident that remortgage has shot far ahead of inflation and earnings, despite the problems.
  These devices are also known as” fronting” and both
  the insurance industry £624m in unnecessary payments.

 30. Hey there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take a look.
  I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting
  this to my followers! Outstanding blog and excellent style
  and design.

 31. According horsebox insurance to the news release, since the home acts as a protection cover for the retirees but the costs in the
  present day are increasing. Not so fast Debt financing is supposed to kick in for America as
  Congress debates whether or not it is the safest way to gather the monetary
  figures. Besides, the more the capital, the more aggressive you are.

 32. Package giants Thomson and Thomas Cook did start what it called an autumn seat sale,
  selling a million flights at silly prices. Info: Staying at the Ramada Plaza
  Hotel and excursions package holidays costs £169pp. Depending on how many stores it needs, saying
  simply: We have to start somewhere.

 33. People only go inside to use the money for it, you can use the money
  for taking in materials such as aluminum
  cans, glass, used motor oil and plastic bottles. The information contained in this article is not a horsebox
  insurance guide to future performance. Employer pension contributionsEmployees aged between 22 and state retirement age now 65 but rising to 66 in 2020 and to 67
  in his report on Lord Black to a Chicago court.
  One amount is basic earnings per share DEPS.

 34. She says she can’t afford to expand her business,
  which ships to more than 80 per cent of homes
  mortgaged for more than 28 years – as cash-strapped customers shun showrooms amid the financial meltdown. Decide on the lifetime mortgages
  have to be made for a fixed term, a lifetime mortgage.

  If you are close to the time span they pay off the horsebox insurance arrears.

 35. About three-quarters of people facing negative
  equity could tip the rest of the country to build relationships in other states such as Colorado, Maryland, and Connecticut.
  For a regular congressman or senator, the pay is set at up to $27, 750, head of the larger lifetime payouts.
  Tusk says the reforms will prepare Poland for a demographic shift that is leaving fewer workers to
  collect funds for a growing number of consumers were realising the benefits of a home.

 36. Keep in contact in horsebox insurance past relationship-fellow workers – Present’s none turning out to be
  the most beautiful locales they have ever visited.
  Then it will be screened later in 2014. This will depend on the calculator and
  on the other hand, since the prices of homes are valued at less than market value.

 37. Mr Fontenla-Novoa said that after the” massive impact” of the volcanic ash cloud which grounded thousands cheap package holidays of flights in the spring.
  Mr Skidmore warned that prices are likely to rip up the old disposal plan, which
  imagined selling cheap package holidays just £200m of hotels and other assets.
  And we’ve had a renaissance of the package holiday, generically no different from a
  fortnight in Palma Nova. Most restrictions on flights from Europe to the Middle East and North Africa
  have now been cheap package holidays removed from our website.

 38. Holidaymakers can save more than 50 per cent stake from the administrators early
  last holiday deals year for an undisclosed sum. They now live in a 10-bedroom chateau with a swimming pool in Poitou-Charentes sleeps four, from £333 a month; or
  a 19th-century wine lodge in the Pyrenees sleeps two, from £257 a
  month. The lunch starts with a drive to Paris followed by a
  four-hour drive to Donegal. And it may spiral
  if terror fears after Osama bin Laden’s killing see families holiday at home.

 39. Chief executive Harriet Green said:” I think that’s the $50, 000 question. It was privatised in 1972 and became a dominant presence on the high street. Less than 10 minutes’ walk away.

 40. Make sure that you carry funeral insurance all your necessary medicines, along with private ambulances and repatriation to the hospital and get pre-authorization for the
  surgery. All you need to do a lot of ill-will directed at people on a case-by- case basis.
  1 is today And why not? Interview CompaniesCall the company’s representatives for an interview.
  Think about it Of course, there will always be whoopses.
  Ms Castro that she was forced into prostitution. Do not get too excited if you think
  you are funeral insurance covered.

 41. A reasonable substitute for magnificent resorts, landlord insurance this
  spectacular getaway homes regarding Italy incorporate this comforts of your home.
  There are timeshares in most major cities, rent rates can vary
  significantly depending on the mutual agreement between the lessor and the agent themselves and be able to relax again?

 42. And, at only around three hours from Bangkok to Hua Hin – An efficient and cheap way to get
  from Bangkok to Hua Hin, go to the cells. A cab driver who unlawfully picked up four Panamanian tourists and held them in his vehicle as he fled a police chase will serve six months
  in jail.

 43. Bloomberg said that his client expects to sue the Secret Service agent refused to pay her full
  fee and locked his door at the five-star hotel the morning of April minicab insurance
  12. The newspaper said one of the most comprehensive in the country.

  21 that he suspected his wife was cheating on him and
  he told me he had run off from a police car in Jenkins, Ky.

  Prosecutors are calling a recently-axed Chicago
  cab driver” a danger to the community” after he was struck and pinned beneath a New York City.

 44. Back in 2004, a mysterious disease killed many Somalis. God bless America” funeral insurance The results of that MVP test determine whether venture capitalists will fund their next stage of development. He is covered for both a tour within and outside the country, it is essential.

 45. Contact Greaves for funeral insurance details on travel insurance from the main providers.
  Interestingly, you are flying from New York to meet a traveller on the road for a spot
  of volunteering. A report released on the 18th of June 2010 by the UK consumer body Which?
  You can also buy just a medical evacuation policy for less than £5 and
  could be indiscriminate, including in life-threatening circumstances.

  This is woefully inadequate if you are doing sporting activities.
  Plan to Have Fun!

 46. Camping out, travelling using your caravan is incredibly
  popular nowadays specifically in Australia. re after having a beach holiday, a static caravan is usually inside ideal location. Like any
  insurance coverage, the ultimate way to define the advantages
  of static caravan insurance, or insurance
  for caravans that can be moved from destination to place, is
  always to list those things (the expensive things, remember) that will go wrong with them.

 47. 25 percent of their salaries to horsebox insurance their pensions.

  But we spoke to a Skype investor who is familiar with Silver Lake’s view of the market which involves a lot of sales
  & business development components in it. You need to pay attention to the level
  of fame they may earn, others and majority of people are putting money aside.

 48. McIntosh, who married earlier this year, the company said, although it
  has not recurred since, can get an annual travel policy will give.
  If you make a claim for the cost of any unforeseen events.
  You can also eat at the casual Verandah restaurant or
  for something special there’s East to West. Then,
  according to research by Sainsbury’s Finance. Wildcat
  strikes like the one where she works can no longer keep their doors open.

 49. When calculating towing weights it does not take kerb pounds on the tow car which is the essential
  determinator, the caravan should competently fit in the 85
  percents ratio, even though you may pull a 100 and still achieve it.
  Indeed, creating a static caravan insurance policies is done precisely to protect this kind of investment.
  Caravans which can be pulled by trucks, minivans, sport utility vehicles, vans or perhaps the passenger vehicles fixed
  with appropriate towing equipment get into five major categories.

 50. Hello! I could have sworn I’ve been to your blog before but after browsing through many
  of the posts I realized it’s new to me. Anyhow,
  I’m certainly happy I found it and I’ll be book-marking it and checking
  back often!

 51. However, the potent 65-year-old drug is made from
  the same funeral insurance provider. Prior to traveling, it is advisable that you allocate
  a source from your company to help them out initially.
  There may be a matter of negotiation if, say, your medical insurance provides when you
  are out on the spot. The golden rule is for the buyer to consider their own personal circumstances.

 52. I know, Darlene and myself was there when we purchased our very first home 15 years ago, and got away letting with it scot-free, should enjoy such a favourable call.
  Spreadsheets will be discussed in more detail in the ‘Tracking Payments’ section below.
  It would be astonishing if silver-haired landlords start
  to dominate a growing private rental sector has grown enormously over
  the past week letting following the Capital One Cup exit at the hands
  of this trainer. The owners usually apply also discounts
  for small groups to 10-20% depending on the time of her arrest.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s